תוכנה לניהול מכללות העתק טקסט בלבד מכללת סמינר הקיבוצים
9/27/2020 שעות שבועיות שנתי 2 שנת לימוד 2014

(שנה א')מיומנות שפה

14106241010שת01
  גייל עמר
 אופי הקורס
 שעור ותרגיל
חובת נוכחות
 חובת נוכחות
Attendance is a must

חובת מבחן
תקציר

Course Description

 

This course is aimed to improve students’ oral proficiency in English in a comfortable environment.  A variety of topics will be used as a basis for discussion and will offer a friendly platform for students to correct their mistakes, learn new expressions and idioms and gain confidence to speak in front of an audience.


מטרות הקורס

Course Objectives:

 

Students will:

·        improve and develop their ability to communicate in English in a safe and friendly environment

·        expand vocabulary and acquire confidence and fluency in spoken English

·        improve the accurate use of grammar

·        explore topics of interest and engage in dialogues, group activities and oral presentations

 


הנושאים

Course Topics

 

·        A variety of common topics to review the tenses

·        Expressions and idioms, English worldwide

·        Story telling, songs. poetry and tongue twisters to improve pronunciation, enunciation and fluency

·        Topics of interest for in-depth discussions,

       pair and group work

·        Debating – thinking on your feet


דרכי הוראה

Methods of Instruction

 

·        Pair and group activities which include observation and critiquing.

·        Writing and presentations of dialogues, interviews and short essays.

·        Peer teaching and coaching

·        Readings: articles / handouts


קהל יעד
For first year stuedents in the English Teaching Program
חובות התלמיד

Student Requirements

 

·        Full attendance

·        Active participation

·        Homework assignments

·        Group and pair activities and presentations

·        Weekly reflections

 


הערכת התלמיד

Evaluation

 

Active participation – 25%

Pair and group assignments and activities – 25%

Individual writing and presentation, reflections – 25% 

Final (Group) exam – 25%


ביבליוגרפיה

Bibliography

 

Excerpts from:

 

1. I Think You Think, LG Alexander, RH Kingsbury (1991) Longman Group Ltd

2. The Art of Teaching Speaking, Keith S. Folse (2006) University of Michigan

3. Speaking Rules, Cathy Miyata, Pembroke Publishers

4. Additional as needed

 

הדפס סילבוס