תוכנה לניהול מכללות העתק טקסט בלבד מכללת סמינר הקיבוצים
4/23/2018 שעות שבועיות שנתי 2 שנת לימוד 2011

חינוך לקיימות

11108134020ש'01
  שנית מזור
 אופי הקורס
 שעור
חובת נוכחות
 חובת נוכחות
100%

אין חובת מבחן
תקציר

הקורס נועד להכשיר סטונטים/מורים מובילים להטמעת החינוך לקיימות בבתי הספר היסודיים. הקורס מתמקד בתכנון, בנייה והפעלה של תוכניות פעולה למימוש יעדי החינוך לקיימות במישור התפיסתי, הערכי וההתנהגותי בבית הספר ובקהילה. תוכניות הפעולה כוללות את הרבדים הבאים:

רובד אורייני: נועד להבנות אצל הלומדים את האמונות הדרושות להם כדי לבנות עמדות חיוביות ביחס להתנהגות המקיימת המתוכננת. רבדים אלה כוללים תכנון לימודים במקצועות לימוד רלוונטים כדוגמת "לימודי מדע וטכנולוגיה", מולדת וחברה, גיאוגרפיה, אזרחות ואחרים.

רובד התנהגותי: נועד להביא את הלומדים למודעות אודות ההרגלים שלהם ביחס להתנהגות המתוכננת ולסייע להם לתכנן תוכנית פעולה לשינוי התנהגות ברמה האישית.

 רובד עשייה קהילתית: נועד להבנות אצל הלומדים את האמונות הנורמטיביות באמצעות עשייה סביבתית בקהילה הקרובה.


מטרות הקורס

חינוך לקיימות

·       הכרת שינויים בפרדיגמות ביחס ליחסי הגומלין שבין אדם-טבע וסביבה: גישת מדעי הטבע, גישת מדעי הסביבה והגישה של חינוך סביבתי לקיימות.

·       הבנת המשמעות של המושגים "קיימות" ו"פיתוח בר-קיימא" ואת הצורך לאזן בין יעדים חברתיים, כלכליים וחברתיים. ענייני חברה, כלכלה וסביבה כרוכים אלה באלה ואי אפשר להפרידם.

·       הבנת משמעות המושגים "קיימות" ו"חינוך לקיימות" במישור הפילוסופי-ערכי ובמישור ההתנהגותי ברמה האישית, ברמה הבית ספרית וברמה הקהילתית.

·       הכרת מסמכים כדוגמת אג'נדה 21 ואמנות בינלאומיות ואת המשמעות הנובעת מהם ביחס לחינוך לקיימות ולפיתוח בר-קיימא.

 

היבטים קוריקולריים

·       הגדרת היעדים של החינוך לקיימות בבית הספר היסודי מהרמה של הסביבה המקומית (הפדגוגיה של המקום) לרמות האזוריות והגלובליות (חושבים עולמית ופועלים מקומית).

·       הכרת מודלים אינטגרטיביים ודרכים ליישומם בתוכניות פעולה רבת תחומיות בבית הספר.

·       הכרת תיאוריות פסיכולוגיות בתחום הערכים וההתנהגויות ודרכים ליישומם בתוכניות פעולה שמכוונות לשינוי דפוסי התנהגות.

·       תכנון והפעלה של תוכניות פעולה אינטגרטיביות לקידום ולהטמעת היעדים של החינוך לקיימות בבית הספר.

היבטים פדגוגיים

·       הכרת אסטרטגיות לטיפול בדילמות סביבתיות ובכללן מודלים של הבהרת ערכים ושל פתרון בעיות וקבלת החלטות; להבין את המקום שיש לערכים בתהליכים של גיבוש עמדה והכרעה ובתהליכים של נקיטת עמדה וקבלת החלטות מושכלים.

·       הכרת דוגמאות מעשיות של יישום אורח חיים מקיים (בבית, בבית הספר, במקומות עבודה ועוד); להתנסות ביישום של עקרונות האקולוגיה מעשית בבית הספר (גינון אקולוגי, קומפוסטר ועוד)

·       הכרת גישות ואסטרטגיות לפיתוח יחס ערכי חיובי אל הטבע ואל הסביבה (פליאה ואהבת הטבע והסביבה).

·       הכרה, התנסות ויישום של דרכי הוראה-למידה המשלבים סיורים, משחקי תפקידים והדמיות ופעילויות חוץ כיתתיות.

כישורי הובלה

·       הכרת מודלים להנחיה של צוותים רב תחומיים בפיתוח ויישום תוכניות פעולה לקידום והטמעת היעדים של החינוך לקיימות בבית הספר.


הנושאים

הקורס מתמקד בתכנון והפעלה של תוכניות פעולה שנשענות על מודלים קוגניטיביים של שינוי התנהגות. תוכניות הפעולה מיישמות את אבני היסוד של החינוך לקיימות ומעגן אותם ביסודות של החינוך הערכי: פליאה, אוריינות אקולוגית, ביקורת חברתית, ואקטיביזם – חינוך לפעולה והתנסות בעשייה.

 

חינוך לקיימות

·       יחסי אדם-טבע-סביבה: שינויים בפרדיגמות בראי התקופות.

·       עקרונות ומושגי מפתח בחינוך לקיימות: פיתוח בר קיימא, קיימות, אוריינות סביבתית, טביעת הרגל האקולוגית, צדק חברתי ואחרים.

·       סוגיות סביבתיות, חברתיות וערכיות (כולל צדק חברתי וחקיקה).

 


היבטים קוריקולריים

·       מודלים אינטגרטיביים ודרכי יישום בתוכניות פעולה רבת תחומיות בבית הספר.

·       תיאוריות פסיכולוגיות בתחום הערכים וההתנהגויות ודרכים ליישומם.

·       תוכניות פעולה בית ספריות ל"חינוך לפיתוח בר קיימא" שמבוססות על תוכניות לימודים בתחומי הדעת ובתחומי העשייה בבית הספר ובקהילה.

                                                                                                          

היבטים פדגוגיים

·       מודלים להבהרת ערכים ולטיפול בדילמות המחייבות נקיטת עמדה והכרעה.

·       אסטרטגיות הוראה-למידה-הערכה (משחקי תפקידים, למידה חוץ כיתתית ועוד).

·       פתרונות טכנולוגיים-אקולוגיים מעשיים בבית הספר.

 

כישורי הובלה

·       כישורי הובלה והנחיה של צוות בית ספרי רב תחומי.


דרכי הוראה

הקורס מושתת על מגוון של דרכי הוראה-למידה והערכה וביניהם: ניתוח מסמכים, ניתוח סיפורי מקרה, צפייה בסרטים, עבודה ברשת האינטרנט, סיורים, תהליכים רפלקטיביים, משחקי הדמיה, סדנאות ליישום מעשי של פתרונות "ירוקים" בבית הספר ועוד. מודל הלמידה וההנחיה בקורס מושתתים על גישות קונסטרוקטיביסטיות תוך התייחסות לצרכים הייחודיים של לומדים מבוגרים.


קהל יעד

סטודנטים להוראה בבית הספר היסודי

סטודנטים להוראה בחטיבות הביניים

סטודנטים להוראת המדעים

כל מי שהחינוך לקיימות חשוב לו וקרוב לליבו

 


חובות התלמיד

·     פיתוח תוכנית פעולה לבית הספר.

·       השתתפות שוטפת במפגשים.

·       קריאת ספרות מקצועית.

הצגת מייצג קבוצתי במליאה

 


הערכת התלמיד

הצגת מיצג קבוצתי במליאה

השתתפות פעילה במהלך השיעור

פיתוח תוכנית פעולה לבית ספר


ביבליוגרפיה

אחירון פרומקין תמר, אחירון רון, 2004, המחיר הסביבתי של ניצול משאבי טבע על ידי האדם, אאוריקה, גיליון 18, מרכז ארצי למדע, אוניברסיטת תל-אביב.

אטינגר ליה, 2003, המגוון הביולוגי כערך, אאוריקה, גיליון 16, למדע, אוניברסיטת תל-אביב.

אטינגר ליה, 2007, מה בין חינוך סביבתי לחינוך סביבתי, הכדור בידנו – ביטאון לחינוך סביבתי-חברתי.

ארנון אריה, דב חנין, מקום לתיקון – שיחות על כלכלה, חברה וסביבה, סדרת סביבה ישראלית, הוצאת בבל

ברנשטיין ג'רמי, 2001, מקום למחשבה, מקראה בחשיבה והגות סביבתית בת-זמננו, מרכז השל , בחברה להגנת הטבע והמשרד להגנת הסביבה

גבריאלי יעל, 2003, המגוון הביולוגי ופיתוח בר-קיימא, אאוריקה, גיליון 16, מרכז ארצי למדע, אוניברסיטת תל-אביב.

דה-שליט אבנר, אדום-ירוק– דמוקרטיה, צדק ואיכות הסביבה, סדרת סביבה ישראלית, הוצאת בבל.

דוניץ דויד, 2004, הפדגוגיה של המקום ברשת הירוקה, אאוריקה, גיליון 18, מרכז ארצי למדע, אוניברסיטת תל-אביב

דריפוס עמוס, 2003, המגוון הביולוגי בראי האתיקה הסביבתית, אאוריקה, גיליון 16, מרכז ארצי למדע, אוניברסיטת תל-אביב.

חנין דב, בחזרה מן המרוץ , מתוך רון פרומקין, דב חנין, עמיר אידלמן עורכים, כתב העת צורכים עולם ,תרבות הצריכה– הערכת מצב, מרכז השל לחשיבה ומנהיגות סביבתית, המרכז למדיניות סביבתית מכון ירושלים לחקר ישראל, הוצאת בבל.

קזין ארנה, רון פרומקין, דב חנין, 2001, סימני חיים 2001 – המגמות המעצבות את חיינו, מרכז השל לחשיבה ומנהיגות סביבתית, מכון ירושלים לחקר ישראל וארץ וטבע (המגזין הגיאוגרפי הישראלי).

רון פרומקין, דב חנין, עמיר אידלמן, 2003. סימני חיים 2002 – המגמות המעצבות את חיינו, מרכז השל לחשיבה ומנהיגות סביבתית ומכון ירושלים לחקר ישראל.

רון פרומקין, דב חנין, עמיר אידלמן, 2004. סימני חיים 2003 – המגמות המעצבות את חיינו, מרכז השל לחשיבה ומנהיגות סביבתית ומכון ירושלים לחקר ישראל.

רשף ענבל, 2006, מדריך מפה לחיים ירוקים, מפה הוצאה לאור.

שכטר מיכל, 2004, חדשנות סביבתית בתעשייה וחשיבותה בפיתוח בר-קיימא, אאוריקה, גיליון 18, מרכז ארצי למדע, אוניברסיטת תל-אביב.

הדפס סילבוס