תוכנה לניהול מכללות העתק טקסט בלבד מכללת סמינר הקיבוצים
8/17/2018 שעות שבועיות שנתי 2 שנת לימוד 2010

הגישה האחדותית והשלכותיה לחינוך סביבתי

10198311015ש'01
  פרופ' רות זוזובסקי
 אופי הקורס
 שעור
חובת נוכחות
 חובת נוכחותתקציר

מטרות הקורס

תקציר

תוכניות לימודים בחינוך הסביבתי הן מטבען בין-תחומיות ומעוגנות בפרדיגמה של הפרקסיס הביקורתי בתכנון לימודים. שני מאפיינים אלו: הבין-תחומיות והעשייה הביקורתית הינם חלק מתפיסה פוסט-מודרנית בתכנון לימודים.

בחלקו הראשון של הקורס נעסוק בבירור מושגים בסיסיים, בהיכרות ובהשוואה של הפרדיגמות העיקריות בתכנון לימודים ובקיבוען על רצף הנע ממודרניות לפוסט מודרניות.

בחלקו השני של הקורס נעסוק בבירור מושגי המבחין בין תוכניות לימודים "רב", "בין", ו"על-תחומיות" ובמושג מבנה הדעת של הדיסציפלינות והשתמעותו לתכנון לימודים.

בחלקו השלישי של הקורס נכיר גישות לפיתוח כזה וקריטריונים להערכת תוכניות לימודים בין תחומיות ונתוודע לאירועים של פיתוח קוריקולרי "בין תחומי".


מטרות הקורס

הקורס מתעתד להקנות ידע תיאורטי בתחום תכנון לימודים ובמיוחד ידע אודות תכנון לימודים פוסט מודרני. ידיעה זו תהווה תשתית להיכרות ולהערכת תוכניות לימודים בין תחומיות הקיימות בארץ וכן בסיס לפיתוח קוריקולרי בין-תחומי בלימודי סביבה.

 

מועדי השיעורים: 

 20.10.09 27.10.09 3.11.09 10.11.09 17.11.09 24.11.09 01.12.09 08.12.09 15.12.09 22.12.09 29.12.09 05.01.10 12.01.10 19.01.10

 


הנושאים

מספר השיעור

נושאי השיעור

מטלות

3-1

דימויים, מטפורות והגדרות של תוכניות לימודים, אידיאולוגיות, פרספקטיביות, אוריינטציות ומטה אוריינטציות קוריקולרית

בירור אישי של אוריינטציות הקוריקולריות של משתתפי הקורס.

הגשת עבודה 10.11

6-4

- הפרדגימות הקוריקולריות העיקריות- הכרות והשוואה

- הפרדיגמה האמפירית אנליטית- המודל של טיילר

- הפרדיגמה הפרקטית- המודל של שוואב

- הפרדיגמה של הפרקסיס הביקורתי

 

 

7

 

הצגות תלמידים 01.12.09

9-8

- המהפך הפוסט מודרני בחינוך והשתמעותי לתכנון לימודים: קונסטרוקטיביזם

- גישות מערכתיות אבירם, דול, לוין

- גישות מודרניות ופוסט מודרניות בתוכניות לימודי סביבה

 

11-10

מתוכניות לימודים דיציפלינריות המושתתות מבני הדעת לתכניות לימודים "רב", "בין" ו"על" תחומיות- בירור מושגי

 

12

גישות לפיתוח קוריקולרי אינטגרטיבי

 

13

קריטריונים להערכת תוכניות לימודים אינטגרטיביות

ניתוח והערכת תוכית לימודים אינטגרטיבית

14

חזרה לתוכניות לימוד דיסציפלינריות

תוכניות ליבה וסטנדרטים במערכת החינוך

אורחת: צופיה יועד מנהלת האגף לתכנון לימודים

 


דרכי הוראה

הרצאה, קריאה, ביצוע מטלות


קהל יעד

חובות התלמיד

חובות התלמיד

  1. נוכחות והשתתפות פעילה - קריאת טקסטים והגשת תרגילים. (20% מהציון)
  2. עבודה 1: בירור אישי של האוריינטציות הקוריקולריות של משתתפי הקורס. (40% מהציון)
  3. עבודה 2: ניתוח תוכניות אינטגרטיביות ספציפיות ברמת סילבוס וברמת חומרי למידה  והערכתם. (40% מהציון)
  4. כיוונים לעבודות סמינריון: כתיבת מפרט מטרות, תכנים ומיומנויות לתוכנית לימודים בין תחומית בנושאי סביבה והצדקתו. ניתוח ואפיון תוכניות לימודים ישראליות בנושאי סביבה. היכרות עם תוכניות לימודים בנושא סביבה בארצות שונות. עבודת תחקיר על מגמות של פיתוח קוריקולרי בין-תחומי בארץ, או הצעות נוספות.

הערכת התלמיד

השתתפות פעילה והגשת שתי עבודות


ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה

אבירם, ר. (2004). בית הספר העתידני: מסע מחקר לעתיד החינוך. תל-אביב: מסדה.

 

אדן, ש. (1971). על תוכניות הלימודים החדשות. תל-אביב: מעלות.

 

אילן, מ. (1996). הכרעות קוריקולריות של מורים. הלכה למעשה בתכנון לימודים, 11, 24-34.

 

אלפרט, מ. (2002). מושגים ורעיונות בתוכניות לימודים כטקסטים מובילים. בתוך: ע. הופמן, י. שנל (עורכים). ערכים ומטרות בתוכניות הלימודים בישראל. אבן יהודה: כתר. בר אילן. עמ' 19-15.

 

אריאב, ת. (1996). תכנון לימודים לקראת 2020: סוגיות, מגמות וכיווני פעולה. בתוך א. פלד: ישראל 2020: תוכנית אב לישראל בשנות האלפיים: מדיניות תכנון נושאית: מערכת החינוך. חיפה: מוסד הטכניון למחקר ולפיתוח.

 

בן-פרץ, מ. (תשנ"א). 'מבנה דעת' כמושג מנחה בתכנון לימודים. בתוך: מ. זילברשטיין (עורך). מבני הדעת של המקצועות בגישה אחדותית בתכנון לימודים: השתמעויות להכשרת מורים. ירושלים: משרד החינוך והתרבות.

 

בן-פרץ, מ. זיידמן, ע. (1986). שלושה דורות בפיתוח תכנית לימודים עיונים בחינוך, 317 – 307.

 

גורי-רוזנבליט, ש. (1996). תוכניות לימודים כתחום אקדמי שינוי דגשים בתיאוריה ובמעש בשנות ה- 80 וה- 90. בתוך: ש. גורי-רוזנבליט ות. זוהר (עורכות). תכנון לימודים: מקרא: תכנון פיתוח ויישום תוכנית לימודים. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

 

גליקסון, מ. (1972). לקט מספרות העולם, כרך ד'.

 

גרינצוויג, מ. ורובינשטיין, י. (תשס"ג). על רב-תחומיות בין תחומית ומה שביניהם. ירושלים: משרד החינוך.

 

גרדנר, ה., ובואה-מנסילה, ו. (1995). הוראה להבנה בדיסציפלינות. חינוך החשיבה, 4, 14-24.

 

דול, ו. א. (1999). השקפה פוסט מודרנית על חינוך, מבט חדש על תוכנית הלמודים. תל-אביב: ספרית פועלים.

 

זוזובסקי, ר. (תשנ"ב). פרספקטיבות הוראה ואוריינטציות קוריקולריות של מורים מנוסים ובלתי מנוסים. הלכה למעשה בתכנון לימודים, 7, 64-43.

 

זילברשטיין, מ. (תשנ"א). מבני הדעת של המקצועות והגישה האחדותית בתכנון לימודים. השתלמויות להכשרת מורים, ירושלים, משרד החינוך והתרבות.

 

זילברשטיין, מ. (1994). הכשרת מורים לתכנון לימודים לאור שתי תפיסות: קוריקולרית והוראתית. דרכים להוראה,2, 105-150.

 

זילברשטיין, מ., עמנואל, ד., וצבר בן-יהושע, נ. (1995). תכנון לימודים בבית הספר האוטונומי: תמונת מצב ומגמות התפתחות לעתיד. בתוך: ד. חן (עורך). החינוך לקראת המאה ה- 21. תל-אביב: הוצאת רמות. עמ' 119-140.

 

חוזר המנהל הכללי – הוראות קבע תש"ס / 7(ב) אדר א' – מרץ 2000. ירושלים: משרד החינוך.

 

כהן, א. (תשמ"ה). אינטגרציה בתכנון לימודים, בתוך: הנושא האינטגרטיבי. ירושלים: משרד החינוך והתרבות.

 

לוין, ת. (1995). תוכנית הלימודים בעידן הטכנולוגי, בתוך: חן, ד. (עורך). החינוך לקראת המאה העשרים ואחת. תל-אביב: רמות, עמ' 68-73.

 

לוין, ת. (2003). מתכנון לימודים קווי למרחב למידה בתוך: בית הספר החדשני. פרק 7.

 

לם, ד. (1964). הארכיטקטוניקה של הדעת, בתוך: הכרעות דידקטיות, תרגיל 5/ב/18, עמ' 365-343.

 

לם, צ. (2000). מעמד הדעת התפיסות הראדיקליות של החינוך. בתוך: י. הרפז (עורך). לחץ והתנגדות בחינוך: מאמרים ושיחות. תל-אביב: הקיבוץ הארצי. עמ' 69-99.

 

ספרד, א. (2000). שתי מטפורות על למידה והסכנות הטמונות בבחירת אחת בלבד. חינוך החשיבה, 19.

 

צבר בן-יהושע, נ. (1988). תוכנית לימודים בגלגוליה . תל-אביב: יחדיו.

 

צבר בן-יהושע, נ. (תש"ן). תכנון לימודים בית ספרי: משמעות המושג, סיכויים וסיכונים. בתוך: י. פרידמן (עורך). אוטונומיה בחינוך מסגרות מושגיות ותהליכי ביצוע. ירושלים: מכון סאלד. עמ' 130-144.

 

צבר בן-יהושע, נ., ודושניק, ל (1998). סוגיות המחכות להכרעה – תכנון לימוידם על סף האלץ השלישי. בתוך: חץ איילון (עורכת). תוכניות לימודים כהבנייה חברתית. תל-אביב: רמות. עמ' 137-164.

 

שבייד, א. (1982). עקרונות להוראה אינטגרטיבית. ירושלים: כרם (פרסום 1).

 

שוואב, ג. ג., (1964). מבנה הדיסציפלינות משמעויותיו וחשיבותו, בתוך: נוסבאום, י. (עורך), גישות פילוסופיות ופסיכולוגיות להוראת מדעים. מספרות וחינוך, קובץ ט', ירושלים, בית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית.

 

שרמר, ע' (תשמ"ג). תוכנית לימודים עיון מושגי. הלכה למעשה בתכנון לימודים, 8, 20-1.

 

שרמר, ע. (2004). אוריינות היסטורית וטיפוח הביקורתיות. רמת גן: הוצאת אוניברסיטת תל-אביב, ספרית פועלים, עמ' 14-1.

Apple, M. W. (1981).  Social structure, ideology and curriculum. In: Lawn, M & Barton, L. (Eds). Rethinking  curriculum studies. London: Croom Helm, pp. 131-159.

 

Beane, J. A. (1997). Curriculum integration. New York: Teacher College Press.

 

Eisner, E. W. (1994). The educational imagination. New York:  Macmillan.

 

Fogarty. The mindful school: How to integrate the curriculum. Palatine III: Skylight Publishing Inc .

 

Hirst, P. H. (1974). Knowledge and the curriculum. London: Routledge & Kelgan Paul.

 

Jackson, P. W. (Ed.) (1986). Handbook of Research on Curriculum. New York: Mavcmillan.

 

Miller, J. P. & Seller, W. (1985). Curriculum perspectives and practice. New York Longman.

 

Schubert, W. H. (1986). Curriculum: Perspective, paradigm, and possibility. New York:  Macmillan.

 

Schwab, J. J. (1983). The Practical: Something for curriculum professors to do. Curriculum inquiry 13 (3), 239-265.

 

הדפס סילבוס