תוכנה לניהול מכללות העתק טקסט בלבד מכללת סמינר הקיבוצים
8/17/2018 שעות שבועיות שנתי 2 שנת לימוד 2010

סוציולוגיה של החינוך

10192121005ש'06
  ד"ר רינת ארביב אלישיב
 אופי הקורס
 שעור
חובת נוכחות
 אין חובת נוכחותתקציר

מטרות הקורס

הסוציולוגיה הנה תחום ידע העוסק בחקר החברה האנושית ובמיקומו של האדם בתוכה. הקורס יציג את היסודות התיאורטיים והמתודולוגיים של החשיבה הסוציולוגית בת ימנו תוך התמקדות בסוגיות בסיסיות בקשר בין חינוך וחברה.


הנושאים
מפורט עם חומר הקריאה
דרכי הוראה

קהל יעד

חובות התלמיד
 • קריאה שוטפת של חומר הקריאה בהתאם לנושא השיעור.
 • הגשת תרגיל במהלך הסמסטר. הגשת התרגיל במועד מהווה תנאי מקדים לגשת לבחינה.
 • עמידה בבחינה בסיום הקורס, והשגת "ציון עובר" (60) לפחות.

 


הערכת התלמיד

ציון הקורס יקבע באמצעות ציון הבחינה (70%) וציון התרגיל (30%).

 


ביבליוגרפיה

נושאי השיעורים וחומר הקריאה – קריאת חובה

 

שיעור 1: הסוציולוגיה והסוציולוגיה של החינוך - מבוא

 1. משוניס, ג. ג. (1999). סוציולוגיה. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה. פרק ראשון (הפרספקטיבה הסוציולוגית), עמ' 2-27.

 

 

שיעור 2: מושגי יסוד בסוציולוגיה של החינוך

 1. שפירא, י. ובן אליעזר, א. (1986). יסודות הסוציולוגיה. תל-אביב: עם עובד. פרק שלישי (נורמה, סטאטוס ותפקיד), עמ' 40-57.
 2. שפירא, י. ובן אליעזר, א. (1986). יסודות הסוציולוגיה. תל-אביב: עם עובד. פרק שישי (הקבוצה), עמ' 89-104.

 

 

שיעור 3: גישות בסוציולוגיה של החינוך: הגישה הפונקציונאליות

 1. הרן, ק. ג. (1990). מגבלות החינוך הבית ספרי ואפשרויותיו - מבוא לסוציולוגיה של החינוך. ירושלים: הוצאת אקדמון. פרק שני (תיאוריות על החינוך הבית ספרי והחברה: הפרדיגמה הפונקציונאלית ופרדיגמת הקונפליקט), עמ' 41-53.

 

 

שיעור 4: גישות בסוציולוגיה של החינוך: גישת הקונפליקט

 1. הרן, ק. ג. (1990). מגבלות החינוך הבית ספרי ואפשרויותיו - מבוא לסוציולוגיה של החינוך. ירושלים: הוצאת אקדמון. פרק שני (תיאוריות על החינוך הבית ספרי והחברה: הפרדיגמה הפונקציונאלית ופרדיגמת הקונפליקט), עמ' 53-66.

 

 

שיעור 5: חיברות

 1. שפירא, י. ובן אליעזר, א. (1986). יסודות הסוציולוגיה. תל-אביב: עם עובד. פרק רביעי (תהליך החיברות), עמ' 117-134.
 2. בן-צבי מאייר, ש. (1995). סטריאוטיפים בספרי הלימוד. בתוך נ. סגן (עורכת). מצא מין את שוויונו: מקראה לעובדי הוראה. ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט, עמ' 140-143.

3.       דריבין, ר. (1969). תרומת בית הספר ללימוד נורמות. מגמות ט"ז(3), עמ' 207-228.

 

 

שיעור6: ריבוד ואי שוויון - מושגי יסוד

 1. שפירא, י. ובן אליעזר, א. (1986). יסודות הסוציולוגיה. תל-אביב: עם עובד. פרק תשיעי (ריבוד חברתי וניעות), עמ' 135-151.

שיעור 7: היבטים ריבודיים במערכת החינוך - התרחבות ההשכלה ואי שוויון מעמדי

 1. בר חיים, א., יעיש, מ. ושביט, י. (2008). במעלה המדרגות היורדות: התרחבות וריבוד במערכת החינוך. סוציולוגיה ישראלית, י(1), עמ' 61-80 (ללא תת הפרק: "מודלים לאומדן אי שוויון השכלתי").
 2. טרנר, ר. ה. (1989). דרכי התקדמות חברתית באמצעות חינוך - ניעות חסויה וניעות תחרותית. בתוך ר. שפירא ור. פלג (עורכות). הסוציולוגיה של החינוך (אסופת מאמרים). תל-אביב: הוצאת עם עובד, עמ' 217-235.

 

 

שיעור 8: היבטים ריבודיים במערכת החינוך - אי שוויון מגדרי

 1. איילון, ח. (2000). לימודי מתמטיקה ומדעים בחינוך הערבי בישראל: מקרה של אי שוויון מגדרי בלתי צפוי. בתוך ש. שלסקי (עורך). מיניות ומגדר בחינוך. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, הוצאת רמות, עמ' 63-83.
 2. אדי רקח, א. ואיילון, ח. (2004). מקצוע ההוראה ואי שוויון מגדרי בין המינים בכניסה לתפקידים בבית הספר בשלושה מגזרי חינוך. עיונים במנהל ובארגון החינוך, 28, עמ' 63-93.

 

 

שיעור 9: היבטים ריבודיים במערכת החינוך - אי שוויון עדתי/לאומי

 1. כהן י. (1998). פערים סוציו-אקונומיים בין מזרחים ואשכנזים 1975-1995. סוציולוגיה ישראלית, א(1), עמ, 1-20.
 2. דר י. ורש נ. (1988). אינטגרציה חינוכית והישגים לימודיים: סיכום הערכה של המחקר בישראל. מגמות, ל"א(2), 180-207.
 3. אלחאג', מ. (1996). חינוך בקרב הערבים בישראל: שליטה ושינוי חברתי. ירושלים: הוצאת מאגנס. פרק רביעי (מוסדות ותלמידים), עמ' 62-82.

 

 

שיעור 10: היבטים סוציולוגיים של מדיניות חינוכית - מיון, הסללה ובחירה

 1. סבירסקי, ש. (1990). חינוך בישראל: מחוז המסלולים הנפרדים. תל-אביב: ברירות. פרק רביעי (מ"שוויון פורמלי" למדיניות חינוך מעמדית), עמ' 87-102.
 2. שביט י. (1992). הסללה והתרחבות שיעורי הלמידה של ערבים ויהודים בישראל. בתוך: א. יוגב (עורך). התפשטות ההשכלה בישראל. תל אביב: הוצאת רמות, אוניברסיטת תל אביב, עמ' 69-79.
 3. איכילוב, א. ומזאוי, א. (1997). בחירה בחינוך ומשמעויותיה החברתיות בקהילה הערבית ביפו. מגמות, ל"ח, עמ' 421-432.

שיעור 11: היבטים סוציולוגיים של רפורמות בחינוך - אינטגרציה ובחינות הבגרות

 1. סבירסקי, ש. (1990). חינוך בישראל: מחוז המסלולים הנפרדים. תל-אביב: ברירות. פרק שישי (הרפורמה להוציא את התבן מן הבר), עמ' 139-158.
 2. איילון, ח. (2000). זכות הבחירה ואי שוויון בחינוך: היבטים חברתיים של הרפורמה במבנה הלימודים בחטיבה העליונה. בתוך: ח. הרצוג (עורכת). חברה במראה. תל אביב: הוצאת רמות, אוניברסיטת תל אביב. עמ' 125-146.

 

 

שיעור 12: היבטים סוציולוגיים של מדיניות חינוכית: התרחבות מערכת ההשכלה הגבוהה

 1. איילון, ח. (2008). מי לומד מה, היכן, מדוע? השלכות חברתיות של התרחבות והגיוון במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. סוציולוגיה ישראלית, י(1), עמ' 33-60.

 

 

שיעור 13: היבטים סוציולוגיים בהבניית תוכנית לימודים

 1. איילון, ח. ויוגב, א. (1995). מעמד הלימודים ההומניסטיים בחינוך התיכון בישראל. בתוך ד. חן (עורך). החינוך לקראת המאה העשרים ואחת - יובל העשרים של בית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב. תל-אביב: הוצאת רמות אוניברסיטת תל-אביב, עמ' 211-248
 2. אלאור, ת. (1994). משכילות ובורות. תל אביב:  עם-עובד. פרק שלישי (תוכן ותכל'ס), עמ' 109-163.

 

שיעור 14: סיכום וחזרה לבחינה

 

הדפס סילבוס