תוכנה לניהול מכללות העתק טקסט בלבד מכללת סמינר הקיבוצים
5/26/2018 שעות שבועיות שנתי 2 שנת לימוד 2008

הוראת קריאה

08107232015ש'03
  גבעון (קרפ) ליאורה
 אופי הקורס
 שעור
חובת נוכחות
 חובת נוכחות
קיימת חובת נוכחות


תקציר

הקורס יעסוק בהבנת תהליכים קוגנטיביים, רגשיים וחברתיים המשפיעים על רכישת הקריאה בקרב קוראים תקינים ובלתי תקינים.

במהלך הקורס יחשפו הסטודנטים לגישות השונות המייצגות זרמים שונים לגבי אופן הוראת הקריאה, ויכירו שיטות להקניית הקריאה. כמו כן יגבשו הסטודנטים עמדה אישית באשר להוראת הקריאה.

 


מטרות הקורס
 
  • הבנת הגורמים המשפיעים על תהליך הקריאה וההישגים בקריאה .
  • הכרת תהליכים תקינים ברכישת הקריאה.
  • הבנת מקומו של הקורא בתהליך האינטראקטיבי בינו לבין הטקסט.
  • הכרת גישות שונות בהוראת רכישת הקריאה.
  • הכרות עם שיטות שונות להוראת הקריאה המייצגות גישות שונות.
  • הכרות עם גישות שונות להוראת הרמות הגבוהות שבהבנת הנקרא.
  • הבנת חשיבותם של טיפוח השפה הכתובה והדבורה בגיל הגן וההשתמעויות לרכישת הקריאה והכתיבה בגיל בית הספר. 

הנושאים
 

      תהליך הקריאה- הגדרות ומשמעותן בתהליך ההוראה.

     לימוד הקריאה כתהליך התפתחותי.

     הקשר בין התפתחות הלשון והחשיבה לבין הקריאה.

      שיטות להוראת רכישת הקריאה, הנהוגות בארץ- רציונל ועקרונות דידקטיים.  (בהקשר לדוח ועדת הקריאה).

      הוראת מיומנויות ההבנה השונות, ודרכי טיפוח הפקת משמעות מטקסט.

     דרכים לטיפוח סביבה אוריינית בקרב תלמידים.

     פיתוח השפה הכתובה והקשרה לתהליך קריאה יעיל.  

   הכנת מיפוי כיתתי.  

 

 

 

 

     


דרכי הוראה
 

 

·                    הרצאות , דיונים ולמידת עמיתים.

·                    ניתוח אירועים.

·                    סדנאות .                


קהל יעד

סטודנטים במסלול לחינוך מיוחד ובהסבה


חובות התלמיד
 

נוכחות בשיעורים והגעה בזמן.

השתתפות בסדנאות ובדיונים.

קריאת חומר ביבליוגרפי .

הגשת עבודת סיכום בצוות והצגתה בפני המליאה.

 


הערכת התלמיד
 

נוכחות בשיעורים, הגעה בזמן,ביצוע מטלות והשתתפות בדיונים ובסדנאות (20%). 

הגשת  כלי דידקטי- טיפולי בצוות (על פי הנחיות שינתנו) והצגתו בפני המליאה (80%).

 


ביבליוגרפיה
 

        אלון, ע' (1993), המפתח לרעיון העיקרי- אמצעים לשוניים פורמליים למציאת עיקר הטקסט. בתוך : ומעשים בהוראת הקריאה, עקרונות 1994 , תל- אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

 

      .אלטלף נירה(1991), ליטף למידה יחידנית טיפולית פעילה- גישה חינוכית להוראת ולהקניית הקריאה בכיתה א'. בתוך: עקרונות ומעשים בהוראת הקריאה- מקראה. האוניברסיטה הפתוחה, 1994 

 

       .ארצי, ב', בדש, י', בוקשפן, א', גביע, נ', דה בר,ז', וולף,ד', מאמו,י', מזור, ע', שוורצר, ד', שחר, ת' ושריקי,נ' (תשנ"ט). כשירות אוריינית בכיתה א' הישגים מצופים. ירושלים:משרד החינוך, המינהל הפדגוגי, האגף לחינוך יסודי, המחלקה למיומנויות יסוד. 

 

       גוברין, ש' (תשנ"ט). נעשה ונקרא. ירושלים:משרד החינוך , התרבות והספורט, המינהל הפדגוגי, האגף לחינוך יסודי המחלקה למיומנויות יסוד.

 

      גיליס- קרליבך, מ' (תשנ"ב). "הפרופיל הגראפי ושימושיו"- כלי חדש למיון שיטות להוראת ראשית הקריאה העברית. בתוך:  ווהל, א' גוטרמן וא' טובלי (עורכים), עקרונות ומעשים בהוראת הקריאה ,1994 , תל- אביב: האוניברסיטה הפתוחה.  

גרינבאום, נ' וליכטר, י' (1996). אבחון קריאה כתיבה. הוצאת מכללת אורנים. 

גרינבאום, נ' והראל, א' (2004). מבדק כושרי למידה. קרית ביאליק: הוצאת אח. 

 

       דוח ועדת הקריאה (2001 ). הד החינוך, ע"ו (1), 12- 19  

 

הנאור, ד' (2003). הגישה המאוזנת להוראת הקריאה. תל-אביב:הוצאת הקיבוץ המאוחד. 

 

       ווהל, א' (תשס"א) ." הקריעה" לא תועיל לקריאה. הד החינוך, ע"ו (1), 28- 31.

 

       ווהל, א' להבין את הבנת הקריאה .(1983), בתוך :עקרונות ומעשים בהוראת הקריאה, 1994 , תל- אביב: האוניברסיטה הפתוחה. 

 

 

      ווהל, א', ארוגן, ר' , מה הרעיון של העיון המרכזי? (1993) בתוך: עקרונות ומעשים בהוראת הקריאה, 1994 , תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה. 

 

       ווהל,א' , טובלי, א' , המורה בתהליך של הוראה מאבחנת (1993). בתוך:   עקרונות ומעשים בהוראת הקריאה, 1994, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.  

 

 

      ווהל, א' (1993), אודות מחקרו של ג.ר. טירני- מחקר המשך וכיוונים חדשים. בתוך: עקרונות ומעשים בהוראת הקריאה, 1994 , תל- אביב: האוניבסיטה הפתוחה. 

 

       ולדן, צ' , על רכישת השפה הדבורה והשפה הכתובה ועל מה שביניהן מקבילות בין שני תהליכים(1991), בתוך: עקרונות ו מעשים  בהוראת הקריאה, 1994, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

      זיילר, א' (1989), קידום וטיפוח האוריינות במערכת החינוך היסודי. בתוך :עקרונות ומעשים בהוראת הקריאה,1994, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

      טובלי, א' , ווהל, א' (1991), קריאה כתהליך אינטראקטיבי בין קורא לטקסט. בתוך :עקרונות ומעשים בהוראת הקריאה, 1994 , תל- אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

 

       טובלי, א' (1989), שיטת הקריאה ללא מקראה. בתוך :עקרונות ומעשים בהוראת הקריאה , 1994 ,תל- אביב: האוניברסיטה הפתוחה. 

 

 

        טובליא' , ווהל, א', (1991 ), בעיות גדולות לילדים קטנים: הוראת ראשית. הקריאה הפילוסופיה של "השפה השלמה " לעומת הגישות הקונבנציונליות. בתוך: עקרונות ומעשים בהוראת הקריאה,  1994 , תל- אביב: האוניברסיטה הפתוחה. 

 

        לאור, ר' וגלובמן, ר' (תש"ן). לימוד קריאה כחוויה (מהדורה מעודכנת). תל-אביב:רמות.  

 

 

       לוין , א' (תשס"א). שמות אותיות כגשר בין המילה הדבורה לכתובה. חוברת ב' הד הגן, כסלו, תשס"א, 12 – 23 . 

 

       לימור, נ' (1986), בלי- סודות תכנית להקנית ראשית הקריאה. בתוך: עקרונות ומעשים בהוראת הקריאה, 1994 , תל- אביב: האוניברסיטה הפתוחה. 

 

 

       מזור, נ' (תשנ"ה). אוריינות בכיתה א' (גם) באמצעות מחשב. ירושלים:משרד החינוך, התרבות והספורט, המינהל הפדגוגי, האגף לתכניות לימודים. 

 

       פרוסט, ר' (תש"ס). המחקר הקוגניטיבי ותרומתו להבנת תהליך הקריאה. הד החינוך, ע"ד (9 ), 18 – 23 .  

 

 

       קוזמינסקי, ל' (תשס"א).הפנמת הפונימה- שיפור מיומנויות פונולוגיות והשפעתן על ההצלחה ברכישת קריאה. הד הגן, חוברת ב' כסלו, תשס"א, 24- 31 .

 

 

Adams, M. J. (1995). Begining to read.: thinking and learning about print. Cambridge, MA: MIT Press.

Adams, M.J. (1998). Phonemic Awerness in young children. Paul H. Brooks Publishing Co.

Snowling, M. (1994). Reading Development and Dyslexia, Whurr Publishers, London.

Spear, L. sterenberg, R. (1994). The road not taken an integrative theoritical model of reading in: Journal of Learning Disabilities, 27 (2).

Walker, B. (1992). Reading - Diagnostic Teaching of Reading, Macmillan Pub.

הדפס סילבוס