הגדל חלון

תקנון זה מהווה חלק מתקנון הלימודים של המכללה.

במקרה של הפרת הכללים יוזמן הסטודנט לבירור בפני ועדת המשמעת.

 

שרותי הספריה ניתנים אך ורק לקהל המרצים, הסטודנטים והעובדים של המכללה.

סטודנטים של מוסדות אחרים יוכלו לקבל שרותי ספריה רק אם הדבר הוסדר מראש על ידי המוסד אליו הם משתייכים.

 

- שימוש בתאים

הספריה אינה אחראית לתיקים.

את התיקים יש להשאיר נעולים בתאים.

התאים מיועדים לבאי הספריה בלבד ואך ורק למשך שהותם בספריה.

המאבד מפתח לתא יחוייב בתשלום 10 ש"ח.

 

- התנהגות בספריה

יש למלא אחר הוראות הספרנים, ולהציג בפניהם תעודה מזהה ע-פי דרישתם.

אין להכנס לספריה עם תיקים.

אין להכנס לספריה עם אוכל/שתיה (כולל מים).

יש לכבות טלפונים ניידים לפני הכניסה לספריה. קורא שמכשיר הטלפון שלו יצלצל יורחק מהספריה. 

אין לעשן בספריה.

יש לשמור על השקט והנקיון.

בגמר העיון בספרים יש להחזירם לעגלות (ולא למדף). אין להשאיר ספרים על השולחנות.

הקורא אחראי לשלמות הספר ולנקיונו. 

 

- השאלת ספרים

בתחילת שנת הלימודים יפנה הקורא למדור ההשאלה לקבלת כרטיס מידע וספריה.

על הקורא להודיע למדור ההשאלה עלשינויים בכתובתו ובמספר הטלפון שלו.

קורא שיאבד את כרטיס הספריה יחוייב בתשלום 10 ש"ח עבור הנפקת כרטיס חדש.

קורא זכאי לשאול ספרים אך ורק עם הצגת כרטיס הספריה שלו. אין להעביר ספר לקורא אחר ללא רישום בהשאלה.

קוראים שאין ברשותם כרטיס ספריה לא יוכלו לשאול ספרים.

מספר הספרים שקורא רשאי לשאול, ומשך ההשאלה שלהם, תלוי במספר העותקים ובביקוש להם.

אין להוציא ספר מהספריה ללא רישום ו/או ביקורת במדור ההשאלה. בספריה פועלת מערכת אלקטרונית למיגון ספרים

בעת ההשאלה, על הקורא לרשום את מועדי החזרת הספרים על גבי הטופס המיועד לכך, הנמצא בדלפק ההשאלה.

לא ניתנים להשאלה: כתבי-עת, חמרי המעבדה הפדגוגית, ספרי מדור היעץ וספרים שמורים.

 

- החזרת ספרים וקנסות

על הקורא לדייק בהחזרת הספרים במועד שנקבע על ידי המחשב.

יש להחזיר את הספרים לתיבת החזרת הספרים בלבד, ולא להניחם במקום אחר. ניתן להחזיר ספרים גם כשהספריה סגורה, זאת מבעד לפתח המיועד לכך, מבחוץ.

קורא שיאחר בהחזרת ספר יחוייב בקנס עבור כל ספר ועבור כל יום איחור.

קורא שיאחר בהחזרת ספר מוזמן או שמור, בנוסף לתשלום הקנס יושעה מקבלת שרותי השאלה למשך שבוע מיום החזרת הספר.

קורא שיהיה חייב לספריה ספרים ו/או קנסות עם תום לימודיו - לא יקבל תעודה.

 

- הארכת משך ההשאלה

הארכת משך ההשאלה של ספרים תעשה על-ידי הקורא באמצעות המחשבים שבספריה, האינטרנט, או בטלפון 6902327-03 החל מהשעה 16:30 ועד סגירת הספריה.

את ההארכה יש לבצע עד יום לפני מועד החזרת הספר.

לא ניתן להאריך את משך ההשאלה של ספר שמועד החזרתו עבר ו/או שהוזמן על-ידי קורא אחר. קיימת הגבלה במספר ההארכות שניתן לבצע, בהתאם לסטטוס הספר. בעת ביצוע ההארכה יש לבדוק האם עודכן תאריך ההחזרה.

 

- הזמנת ספרים