הגדל חלון
 

אמות מידה להערכת עבודה אקדמית 

 

הערכת העבודה תתבסס על ההיבטים הבאים:

1.      הצגה בהירה וממוקדת של נושא העבודה ושל יעדיה.

2.      הצגת מושגי היסוד של העבודה במסגרת ההקשרים הרעיוניים והערכיים הרלוונטיים לנושא העבודה.

3.      הצגה של הנחות היסוד ושל שיטות המחקר שעליהן מושתתת העבודה.

4.      הצגת טיעונים בדרך רציונלית: ביסוסם על ראיות ועל הנמקות וכן שמירה על עקיבות לוגית ועל קוהרנטיות רעיונית.

5.      בקיאות בנושאים הנדונים והסתמכות נאותה על מקורות ראשוניים ומשניים.

6.      גישה רפלקטיבית וביקורתית כלפי הנושאים והגישות הנדונות.

7.      שימוש במגוון גישות תיאורטיות לקידום הדיון להרחבתו ולהעמקתו.

8.      מקוריות ויצירתיות, המתבטאות בבחירת הסוגיות, באורח הטיפול בהן, בהצגת נקודות-ראות ועמדות בלתי שיגרתיות, ובהבעת קול אישי ברור

9.      שימוש הולם בשיטת האיזכור האקדמי: הן במראי-מקום והן ברשימה הביבליוגרפית*

10. יסודות טכניים וצורניים: חלוקה מבנית לשער, תוכן עניינים, מבוא, פרקים, תתי-פרקים, סעיפים, סיכום ורשימה ביבליוגרפית; ארגון נכון של פיסקאות; כתיב ופיסוק תקינים; עבודה מודפסת.*

 

עיקרון מנחה להערכה ולמתן ציון

אי-עמידה בדרישות הבסיסיות של היבטים 9 ו10-* יגרום להחזרת העבודה לבעליה, ואם לא ייערכו התיקונים הדרושים תקבל העבודה ציון "נכשל". רק עבודה שעמדה בדרישות הבסיסיות הללו תוערך על-פי אמות המידה שפורטו לעיל בהיבטים 8-1.

פירוט הדרישות הבסיסיות הכלולות בסעיפים 9 ו10-  ראו: כללים צורניים לכתיבת עבודה אקדמית