הגדל חלון

ביבליוגרפיה                

1.     ארתור,מ.; בטרפילד, נ.; לינפוט, נ. (1991). התערבויות בתקשורת: מחקר אוסטרלי. סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, כרך 8, מס. 2, 51-5.

2.     חצרוני, א.; רובין, ק.; קונקול, א. (1999). המחשב ככלי לתקשורת    עבור ילדות עם תסמונת רט. מחשבים בחינוך,  48, 18-25.

3.     חצרוני, א.; שלם, א. (1998). תקשורת חלופית ותומכת - שימוש בכרטיסיות עם סמלים עבור ילדים אוטיסטים. סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, כרך 13, מס.1, ע' 33-43, אחווה הוצאה לאור.

4. Jones, H.; Horn, E. & Warren, S. (1999). The effects of motor skill acquisition       on the development of intentional communication. Journal of Early Intervention, Vol. 22, No. 1, pp. 25-37.     

5. Lacono, T.; Carter, M. & Hook, J. (1998). Identification of Intentional

    Communication in Students with Severe and Multiple Disabilities. AAC                 Augmentative and Alternative Communication.  Vol. 14, pp. 102-114

6. Lindberg, B. (1991). Understanding Rett Syndrome, New York: Hogrefe &                       Hube    Publishers, pp. 36-37

 7. Lloyd, L. L. & Kangas, K.A. (1994). Augmentative and Alternative                        Communication. In G. H. Shames, E. Wiig, and W. Second (Eds.)  Human              Communication Disorders (4th Ed., pp. 606-657). New York: Merrill /                      Macmillan.

8. Perry, A.  (1991). Rett syndrome:  A comprehensive review of the literature.                 American journal on Mental Retardation, Vol. 96, pp. 275-290.                 

9. Sigafoos, J. (1999). Creating Opportunities for Augmentative and Alternative        Communication: Strategies for Involving People with Developmental Disabilities .    AAC Augmentative and Alternative Communication.  Vol. 15, pp. 183-190

10.   Sigafoos, J.; Laaurie, S; Pennell, D. (1995). Preliminary assessment of choice         making  amongchildren with Rett syndrome. ???, vol. 20, No. 2,  175-184.        

11. Sigafoos, J.; Laaurie, S; Pennell, D. (1996). Teaching children with Rett                  syndrome to request preferred objects using aided communication: Two                  preliminary studies. AAC Augmentative and Alternative Communication,

     Vol. 12, pp. 88-96.      

12. Sigafoos, J; Woodyatt, G.; Tucker, M.; Roberts-Pannell, D. & Pittendreigh, N.       (1999). Assessment of Potential Communication Acts in Three Individuals             With Rett Syndrome.  Journal of Developmental & Physical Disabilities. Vol.          ???, pp. ???

13. Woodyatt, G. &  Ozanne, a. (1993). A longitudinal study of cognitive skills and          communication behaviors in children with Rett syndrome. Journal of Intellectual  

      Disability Research, Vol. 37, pp. 449-435.

14. Woodyatt, G. &  Ozanne, a. (1994).  Intentionality and communication ifour children with  Rett syndrome. Journal of Developmental Disabilities, Vol. 19, No. 3, pp. 173-183.