הגדל חלון
 
םירמאמ

                 

                 


                 

                 


                 

                 

                 


ףגאב ימו המ
דחוימה ךניח קוח
מ''חה תורגסמ
מ''חה תורגסמ
תויכוניח תומזוי
דימלתה תניפ
היסולכוא גוס
םירמאמ
תולאשו תוינפ

ונל ובתכ