הגדל חלון

 

אקולוגיה של חברות ומערכות – מונחים

 

אוטוטרופי (Autotrophic) – אורגניזם המסוגל לבנות באופן עצמאי את המולקולות האורגניות הנדרשות לקיומו מ-CO2 (הנלקח מהאוויר או המים) ואנרגיה הנלקחת מהסביבה הפיזיקלית (אנרגיית האור בפוטוסינתיזה, אנרגיה של ריאקציות כימיות בכמוסינתיזה). היצורים האוטוטרופיים הם צמחים וכמה חיידקים.

אקוסיסטמה (Ecosystem) – המערכת האקולוגית המורכבת מכלל האורגניזמים בשטח נתון יחד עם כלל גורמי הסביבה. מרכיבי האקוסיסטמה נמצאים תחת מערך אינטראקציות מורכב הכולל זרימת אנרגיה ומיחזור חומרים.

ביו-גיאוכימי (מחזור – cycle) (Biogeochemical) – התנועה של יסודות וחומרים (פחמן, חמצן, חנקן, מים וכו') החיוניים לקיום האורגניזמים באקוסיסטמה מהסביבה לאורגניזמים ובחזרה.

ביום (Biome) – יחידה אקולוגית רחבה המוגדרת על-פי-רוב, על-פי תצורת הצומח השליטה במרחב יחד עם בעלי החיים החיים בה. בעלת תכונות אקלים, טופוגרפיה וקרקע דומים.

ביומסה – המשקל הכולל של יצורים חיים בשטח/יחידה מסוימת.

ביוספירה (Biosphere) – שכבת החיים על פני שטח כדור הארץ. כלל המערכות האקולוגית (אקוסיסטמות) בכדור הארץ.

גילדה (Guild) – קבוצת מינים שמנצלת טווח משאבים מסוים בצורה דומה.

הטרוטרופי (Heterotroph) – אורגניזם שאינו מייצר עצמאית את התרכובות האורגניות הנדרשות לקיומו וחייב להשיגן על-ידי אכילת אורגניזמים (צמחים או בעלי-חיים) אחרים. היצורים ההטרוטרופיים הם בעלי-חיים, פטריות ורוב החיידקים.

חברה (Community) – מאסף של מינים החיים בצוותא באתר אקולוגי ומקיימים מידה זו או אחרת של יחסי גומלין.

טרופי (רמה – level) (Trophic) – כלל האורגניזמים באקוסיסטמה המשתמשים בדרך דומה להשגת מזון (יצרנים ראשוניים, מפרקים וכו').

ייצור נטו (Net production) – הייצור במערכת אקולוגית לאחר החסרת הפסדי הנשימה.

ייצור ראשוני גולמי (GPP – Gross Primary Production) – סך כל הקיבוע של CO2 בפוטוסינתזה בשטח נתון והמרתו לתרכבות אורגניות, לפני הפחתת ההפסדים בנשימה.

ייצור שניוני (Secondary production) – תוספת הביומסה ביצורים צרכניים.

יציבות (Stability) –

              (א) היכולת של מערכת להתנגד לשינוי או להתאושש במהרה בעקבות הפרעה

              (ב) העדר תנודות באוכלוסייה

יצרניות ראשונית (Primary productivity) – קצב איחסון האנרגיה ברקמות היצרנים, מעבר לשימוש בתהליכי הקיום. בא לידי ביטוי בתוספת ביומסה לאורך עונת הייצור.

יצרנים ראשוניים (Primary producers) – אורגניזמים, דוגמת צמחים, המסוגלים באופן ישיר או עקיף לייצר את מזונם ולהזין אחרים.

מארג מזון (Food web) – מכלול קשרי ההזנה במערכת אקולוגית; סך כל שרשרות המזון שבהם זורמת אנרגיה מהיצרנים הראשוניים אל הצרכנים השונים והמפרקים, והחיבורים בין שרשרות אלה.

מחזור  אטמוספרי – מחזור ביו-גיאוכימי שחלק נכבד ממנו מתרחש בפאזה הגאזית של האטמוספירה (לדוגמה, מחזור הפחמן או החנקן).

מיגוון ביולוגי (Biodiversity) – מושג על הכולל בתוכו את כל מדדי השונות בטבע: מיגוון מינים, מיגוון צורות החיים, מיגוון בתי הגידול, מיגוון החברות בטבע, השונות הגנטית התוך-מינית, השונות הגנטית בין פרטים באוכלוסייה וכד'.

מיגוון המינים (Species diversity) – מדד למידת השונות בהרכב המינים בחברה. משקלל את עושר המינים species richeness עם השפע היחסי (relative abundance) והשוויוניות (equitability).

מין מפתח (Keystone species) – מין שמכתיב את תכונת החברה. סילוק של מין מפתח משנה את ההרכב והמבנה של חברות.

מינרליזציה (Mineralization) – שחרור מינרלים מתוך תרכבות אורגניות בתהליכי פירוק בקרקע על-ידי מיקרואורגניזמים.

מפרק (Decomposer) – אורגניזם הטרוטרופי המקבל אנרגיה וחומרי גלם תוך פירוק שרידים, תוצרים או חומרי הפרשה של אורגניזמים אחרים, על-פי-רוב, בקטריות או פטריות. מהווים חלק חשוב במיחזור המינרלים בטבע.

ניטריפיקציה (Nitrification) – תהליך בו בקטריות החיות בקרקע גורמות ליצירת ניטריט (NO2) כתוצאה מפירוק אמוניה או אמוניום ובהמשכו בקטריות אחרות יוצרות ניטראט (NO3) הזמין לצמחים.

נקרומסה (Necromass) – המשקל של אורגניזמים מתים ליחידת שטח קרקע או נפח מים. לעתים נכללים גם החלקים המתים בתוך יצורים חיים – כגון מרכיבי גזע בצמחים, שערות וטפרים בבעלי-חיים וכד'.

סוקצסיה (Succession) – תחלופת מינים באתר אקולוגי במהלך הזמן; חילופי חברות בשטח נתון.

פירמידה אנרגתית (Energetic pyramide) – ביטוי שצורתו על-פי-רוב פירמידיאלית של המבנה הטרופי של אקוסיסטמה, המבוסס על הירידה בכמות האנרגיה ככל שעולים ברמות הטרופיות (הרבה צמחים, מעט טורפי על).

צרכן (Consumer) – אורגניזם הטרוטרופי (ע') המקבל אנרגיה וחומרי גלם תוך הזנה מרקמות של אורגניזם אחר (צמחוני, טורף, אוכל כל, טפיל, מפרק).

קיבוע חנקן (Nitrogen fixation) – תהליך בו בקטריות יוצרות אמוניה מחנקן גזי.

קלימקס (Climax) – חברה יציבה לאורך זמן תחת תנאים אקולוגיים מסוימים; סיומו של תהליך הסוקצסיה (ע').

רמה טרופית (Trophic level) – עמדה בתוך שרשרת המזון המבטאת את יחסי ההזנה של האורגניזמים באותה רמה – יצרנים, צרכנים ראשוניים, צרכנים משניים וכד'.

שרשרת מזון (Food chain) – תאור הרצף והקשר של מעברי מזון ואנרגיה בין יצורים חיים (מי אוכל את מי).