הגדל חלון

רשימת מונחים ומקורות באקולוגיה של אוכלוסיות

אוכלוסיית-על (Metapopulation) – מערך של אוכלוסיות מקומיות הקשורות ביניהן על-ידי הפצה.

אוכלוסייה (Population) – קבוצת פרטים מאותו המין המאכלסים שטח מסוים.

אי שיווי משקל (Nonequilibrium) – מצב של אוכלוסייה או חברה שאיננו יציב. תיאוריות של אי שיווי משקל מדגישות את ההפרעות בטבע כגורם דומיננטי שמונע לרוב הגעה לשיווי משקל.

ג'נט (Genet) – פרט של אורגניזם המתפתח מזיגוטה. ג'נטים חדשים נוצרים רק בדרך של ריבוי מיני.

גידול מעריכי (Exponential growth) – גידול בגודל אוכלוסייה בשיעור מעריכי, כלומר שיעור הגידול גדל ככל שגודל האוכלוסייה גדל.

דורות בדידים (Discrete generations) – סדרה של דורות של יצור חי שבהם ההתחלה והסיום של מהלך החיים בפרטי האוכלוסייה מתוזמנים. בעקבות הסיום של החיים בדור הראשון מתחיל הדור הבא, לעתים בחפיפה ולעתים בהפרדת זמן. דוגמה: צמחים חד-שנתיים, חרקים רבים.

דטרמיניסטי (Deterministic) – מהלך אירועים או תהליכים שבהם הסדר והמהות של השלבים מוגדרים מראש, ללא השפעות מקריות והסתברותיות (ההיפך מסטוכסטי).

הפצה (Dispersal) – ההתפשטות במרחב של יצורים אחד מהשני – לרוב התרחקות הצאצאים מהוריהם.

הקצאת משאבים (Resource allocation) – התפלגות בחלוקת המשאבים בין תיפקודים ושימושים שונים בחיי האורגניזם.

התנחלות (Colonization) – החדירה וההתפשטות של מין אל תוך אזור, בית גידול או אוכלוסייה שממנו הוא נעדר קודם לכן.

טבלת חיים (Life table) – עריכה בטבלה של נתוני ילודה ותמותה של אוכלוסיה.

יצור יחידני (Unitary organism) – יצורים שמתפתחים לצורה סופית מוגדרת מראש. בעיקר פרוקי רגליים וחולייתנים. מנוגד ליצור מודולרי.

יצור מודולרי (Modular organism) – יצור המגדיל את ממדיו על-ידי תוספת של יחידות (מודולות) החוזרות על עצמן. המודולות הן אברים כמו עלים, ענפים ושורשים בצמחים, פוליפים של אלמוגים וכד'. ליצורים מודולריים יש מבנה מסועף, ומודולות יכולות להינתק ולהפוך ליצורים עצמאיים.

יציבות (Stability) –

(א) היכולת של מערכת להתנגד לשינוי או להתאושש במהרה בעקבות הפרעה

(ב) העדר תנודות באוכלוסייה

כושר נשיאה (Carrying capacity) – מספר הפרטים של מין מסוים היכולים להתקיים לאורך זמן בסביבה בעלת משאבים מסוימים. (על-פי-רוב, קצב התמותה שווה בתנאים אלו לקצב הילודה). מסומן באות K, לפי עקומת הגידול הלוגיסטית.

לא תלוי-צפיפות (גורמים) (Density indepent) – גורמים המשפיעים על גודל אוכלוסיה אך מידת השפעתם אינה תלויה בצפיפות (בעיקר גורמי אקלים וסביבה – בצורת, קרה, שטפונות).

לוגיסטי (Logistic) (עקומה, התפתחות) – דגם של גידול אוכלוסייה ביצורים בעלי דורות רציפים בו קצב הגידול הראשוני מהיר ואחר-כך מתיישר ומתאפס.

מאגר זרעים (Seed bank) – כלל האוכלוסיות של זרעים חיוניים בתרדמה המצויות בקרקע או בקרקעית של מקווה מים.

מהלך חיים (Life history) – מסגרת אירועים בחיי אורגניזמים, הנשלטת גנטית, וכוללת גידול, התפתחות, קיום ורבייה.

מודל אקולוגי (Ecological model) – שיטה לזיהוי מרכיבי מערכת אקולוגית והשפעתם על תהליכים אקולוגיים הנעזרת במשוואות מתמטיות, בתצוגות גיאומטריות ובתוכנית במחשב, המאפשרים חיזוי של תהליכים על בסיס מידע חלקי קיים והנחות עבודה.

מקדם הגידול הטבוע (r) (Intrinsic capacity of increase) – מדד ליכולת הגדילה הטבעית של אוכלוסייה המצויה בהרכב גילים יציב, ללא מגבלות חיצוניות.

נדידה (Migration) – תנועה של פרטים או אוכלוסיות שלמות מאזור אחד לאזור אחר.

סחיפה גנטית (Genetic drift) – שינויים בשכיחות אללום באוכלוסייה הודות לגורמים אקראיים, ללא השפעה של ברירה טבעית. באה לידי ביטוי בעיקר באוכלוסיות קטנות.

 סטוכסטי – מהלך אירועים חסר סד'ר או ארגון קבוע מראש וזאת כתוצאה מהשפעות מקריות או הסתברותיות (ההיפך מדטרמיניסטי).

סלקציה ל-K (K-selection) – ברירה לטובת תכונות במהלך החיים של אורגניזמים המקנה יתרון בתנאים של כושר נשיאה ותחרות רבה. מתבטאת לרוב בממדים גדולים, דחייה של הרבייה, הקצאה מעטה יחסית של משאבים לרבייה, יצירת מעט צאצאים גדולים וטיפול בצאצאים.

סלקציה ל-r (r-selection) – ברירה לטובת תכונות מהלך חיים באורגניזמים המקנות עדיפות לכושר רבייה נמרץ, כגון ממדי גוף קטנים, מספר צאצאים רב, הקדמת שלב הרבייה וכדומה. סלקציה זו נעשית לרוב בתנאים של העדר או מיעוט תחרות.

פיזור אקראי (Random distribution) – פיזור של פרטים במרחב ללא סדר או דגם. משקף השפעות מקריות.

פיזור מקובץ (Clumped, aggregated distribution) – פיזור אורגניזמים במרחב באופן שהפרטים מצויים בקרבה זה לזה, יותר מהצפוי אילו פיזורם היה אקראי.

פיזור סדיר (Regular, even distribution) – פיזור אורגניזמים במרחב במרחקים קבועים זה מזה, במרחקים העולים על הצפוי בפיזור אקראי.

צפיפות (Density) – מספר הפרטים במרחב נתון (מוגדר לפי שטח או נפח).

קוהורט (Cohort) – קבוצת פרטים באוכלוסייה שגילם זהה.

רמט (Ramet) – פרט הנוצר ברבייה וגטטיבית מתוך פרט הורה ומגיע לעצמאות תיפקודית. הגנוטיפים של כל הרמטים זהים זה לזה והם זהים גנטית להוריהם. נפוץ בצמחים ובחלק מחסרי החוליות.

שיווי משקל (Equilibrium) – בהקשר האקולוגי: מצב יציב של אוכלוסיות וחברות, שאליו יש נטייה להגיע בעקבות הפרעות.

תחרות תוך-מינית (Intraspecific competition) – תחרות בין פרטים השייכים לאותו מין.

תלוי-צפיפות (גורמים) (Density dependent) – גורמים המשפיעים על גידול האוכלוסייה של אורגניזמים ומידת השפעתם תלויה בצפיפות האוכלוסייה (למשל, טריפה, טפילות, מחלות, תחרות).

 

 

  מקורות

·   פרבולוצקי ופולק, 2001. אקולוגיה התיאוריה והמציאות הישראלית.

פרק ד'.

   ·   Krebs, 1986: 157-234

   ·   Krebs, 1994: פרקים 10,11,12

   ·   Begon, Harper, Townsend 1990, 1996: פרקים 4,5,6,14,15

·   מצגות ברשת המכללה

·   אתר אקולוגיה באח"א