הגדל חלון

מושגי יסוד, האורגניזם והסביבה

מונחים

a-biotic

א-ביוטי      

גורם סביבה לא חי, כמו טמפרטורה, לחות pH וגורמי סביבה פיסיקליים וכימיים אחרים, המשפיע על השפע והתפוצה של אורגניזמים.

population

אוכלוסייה

קבוצת פרטים מאותו המין המאכלסים שטח מסוים

ecological optimum

אופטימום אקולוגי

תחום תנאי הסביבה שבו הצלחתו של האורגניזם היא מרבית

signal, cue

אות סביבתי

גורם סביבה שמשרה תגובות באורגניזם, שאינו משאב או תנאי קיום.

ecotype

אקוטיפ

אוכלוסיות מקומיות בתוך מין ביולוגי שלהן מערך התאמות מסוים לתנאי סביבה ייחודיים.

biotic

ביוטי

גורם פנימי או חיצוני הקשור ליצורים חיים ומשפיע על השפע והתפוצה של אורגניזמים (יכולת הפצה, כושר תחרות בין-מינית).

habitat, biotope

בית גידול, מקום חיות

כלל גורמי הסביבה – האביוטיים והביוטיים – באתר אקולוגי נתון.

limiting factor

גורם מגביל

גורם סביבה שמצוי במינימום או במכסימום, המגביל את הצלחת האורגניזם גם כאשר כל יתר גורמי הסביבה מצויים במצב אופטימלי.

Ultimate factors

גורמים של הטווח הארוך

גורמים המשפיעים בטווח האבולוציוני ומסבירים את ההתאמות (אדפטציות)

Proximate factors

גורמים של הטווח הקצר

גורמים המשפיעים על הפיזיולוגיה וההתנהגות  של האורגניזם בטווח המיידי

community

חברה

קבוצת אוכלוסיות של מינים שונים בשטח נתון

fitness

כשירות

התרומה הגנטית של הפרט לאוכלוסיות הדורות הבאים באמצעות ריבוי צאצאיו.

microhabitat

מיקרו-בית-גידול

קטע מצומצם של בית גידול, לרוב בעל תנאים שונים מתנאי הסובב הכלליים בבית הגידול

ecosystem

מערכת אקולוגית, אקוסיסטמה

החברה האקולוגית יחד עם סביבתה הא-ביוטית, ומערך קשרי הגומלין בין כל המרכיבים הללו.

resources

משאבים

גורמי סביבה הנצרכים ע"י אורגניזמים ומתכלים מהסביבה עקב ניצולם

ecological niche

נישה אקולוגית

מרחב התנאים הפיזיקליים, כימיים וביולוגיים בהם יכול האורגניזם לחיות, לפעול ולהתרבות.

fundamental niche

נישה בסיסית, פוטנציאלית

הטווח המרבי של תנאים אקולוגיים שבו מין יכול להתקיים, בהעדר תחרות וטריפה.

realized niche

נישה ממשית

החלק של הנישה הבסיסית התפוס הלכה למעשה בטבע על-ידי האורגניזם, כתוצאה מיחסי גומלין עם מינים אחרים.

environment

סביבה

כלל הגורמים שמסביבו של אורגניזמים, המשפיעים עליו לאורך כל חייו.

tolerance

סובלנות

הטווח של השתנות בגורם סביבה שבו אורגניזם יכול להתקיים

natural selection

סלקציה טבעית

העלייה בשכיחות של צאצאים כשירים בדורות הבאים לעומת הכחדה של צאצאים בלתי כשירים, במנגנונים של הישרדות והתרבות.

directional selection

סלקציה כיוונית

שינוי בתדירות הופעת תכונה גנטית בכיוון קבוע ומוגדר, על-פי-רוב כתגובה לשינוי בתנאי הסביבה.

stabiliznig selection

סלקציה מייצבת

תהליך סלקציה בו מועדף הפנוטיפ (או התכונה) השכיחה לעומת השוליים (הפנוטיפ/תכונה השונה ביותר). סלקציה העוזרת בייצוב המבנה הגנטי של האוכלוסייה בכך שהיא משמרת את מכלול התכונות השונות.

disruptive selection

סלקציה מפצלת

סלקציה המעדיפה פיצול תכונה ל-2 תכונות הנמצאות בשני השוליים של האוכלוסייה לעומת תכונה מרכזית.

stress

עקה

תנאים סביבתיים המקטינים את יכולת הצמיחה של אורגניזמים והמונעים ממנו לממש את כל הפוטנציאל הגנטי שלו.

phenotypic plasticity

פלאסטיות פנוטיפית

היכולת של פנוטיפ (פרט) להשתנות בהשפעת גורמי סביבה

level of organization

רמת מורכבות

רמה הייררכית בטבע שמבטאת צירוף של מרכיבים המהווים רמת מורכבות שמתחתיה, והיא עצמה מהווה חלק של רמת מורכבות  שמעליה.

adaptation

התאמה

(א) תהליך אבולוציוני המביא להופעת תכונות המשפרות את יכולת האורגניזם להתקיים ולהתרבות תחת מכלול תנאי סביבה מסוימים. האדפטציה היא תוצר הברירה הטבעית לפי המודל הדארוויניסטי.

(ב) היבט של צורה, תיפקוד או התנהגות העוזר לאורגניזם לשרוד ולהתרבות תחת תנאי סביבה מסוימים.

conditions

תנאים

גורמי סביבה המשפיעים על אורגניזמים ואינם נצרכים על ידם.